Four strokes.

Piston goes down, produces no power. Piston goes down, produces power. Repeat as desired.

Two strokes

Advertisement

Piston goes down, produces power. Repeat as desired.

Single stroke.

Advertisement

Advertisement

Piston goes down, produces power. Piston goes up, produces more power.