Impreza 22b STi

Saw this at Houston C&C today, gorgeous.