Nightly Polandball: Parenting

Source: Redditor koleye