I say goddamn this show is amazeballs!!!

Still pissed that Sony killed his Popeye movie