I forgot to do my Formula Oppo picks last night......