Let’s get this day started.

Polikarpov I-16
Ilyushin Il-2 Sturmovik