And I think it's a C6. Now THAT is a man loving his car...