Honda N360 or Honda Hondina by Zagato c1970 (found it under both)