Ricardo Montalban where are you now? '77 Cordoba in white over burgundy Corinthian leather/plastic.