PIAA Xtreme White Plus (4000k), & PIAA LP270's for the fogs.