I found this on Youtube of Hamilton's crash today.